ДП "Львівське лісове господарство" 
   Про Лісгосп      .      Положення про конкурсну комісію

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                           Наказ  ДП «Львівське  ЛГ»

                                                           

                                                                               «  03 »січня 2017р. № 7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсну комісію Державного підприємства «Львівське лісове господарство» по визначенню кращих пропозицій із надання послуг, пов’язаних з лісівництвом за кошти підприємства

 

1. Конкурсна комісія Державного підприємства «Львівське лісове господарство» (далі - Комісія) створюється з метою визначення кращої пропозиції  із надання послуг, пов’язаних з лісівництвом  за кошти підприємства на конкурсних засадах, на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується наказом ДП «Львівське лісове господарство» від «    » грудня 2016р. «Про створення конкурсної комісії по визначенню кращих пропозицій із надання послуг, пов’язаних з лісівництвом за кошти підприємства» , а також цим Положенням.

 

3.  Основними завданнями Комісії є:

   1) забезпечення відкритості та прозорості відбору  виконавців послуг ;

2)    прийняття на розгляд заявки та проведення конкурсу на кращі пропозиції суб’єктів господарювання на  виконання послуг;

3)    надання методичних рекомендацій щодо порядку проходження конкурсного відбору;

4)    розгляд документів суб’єктів господарювання, що є підставою для допуску до участі у проведенні конкурсу;

5)    можливе проведення одного конкурсу по декількох лісосіках, які мають спільну інфраструктуру (дороги, під’їзні шляхи, склади, естакади тощо);

6)    прийняття рішення щодо допуску на  виконання послуг;

7)    визначення переможця конкурсу шляхом голосування. Переможцем стає учасник, у якого запропонована вартість одиниці виміру надання послуг буде найбільш економічно вигідною;

8)    не допускає в подальшому до наступного конкурсу учасника, який порушив умови укладеного договору за попереднім конкурсом;

9)    вирішує спірні питання, які виникають під час проведення конкурсу.

4.  До складу Комісії включаються посадові особи ДП «Львівське ЛГ».

  5.  Голова Комісії:

              1) здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;

              2) приймає, в межах своєї компетенції, рішення та надає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

                         

       6. Секретар Комісії не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати  проведення  оприлюднює на веб-сайті підприємства оголошення про проведення конкурсу із надання послуг, пов’язаних з лісівництвом за кошти підприємства. У повідомленні зазначається:  вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики  послуг.

          У разі відсутності секретаря його обов’язки за дорученням Голови Комісії виконує інший член Комісії.

        

         7. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Комісії.

  За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

  Протоколи засідань Комісії підписуються присутніми на її засіданні членами та затверджуються Головою.

 

        8. Суб’єкти підприємницької діяльності подають для розгляду конкурсні пропозиції. Останнім днем подання документів вважати день, який передує дню проведення конкурсу.

 

        9. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.

 

        10. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.

 

11. У разі подання конкурсних пропозицій одним учасником, рішення щодо переможця приймає конкурсна Комісія.

 

12. У разі відсутності пропозицій  виконавців послуг, рішення щодо проведення повторного конкурсу приймає конкурсна Комісія.

 

 

                   

Директор                                                             Ю.Є.Синявський.

 

 

 

 

                                                               

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Львівське лісове підприємство»

 

НАКАЗ

 

  «_03_» _____01_______ 2017      м. Львів                                      7

           

         Про створення конкурсної комісії

          по визначенню кращих пропозицій

         із надання послуг, пов’язаних з лісівництвом

         за кошти підприємства

 

            Для організації діяльності підприємства з метою відкритості та прозорості проведення відбору  виконавців із надання послуг, пов’язаних з лісівництвом за кошти підприємства,-

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити конкурсну комісію по визначенню кращих пропозицій суб’єктів господарювання на право  надання послуг, пов’язаних з лісівництвом, у складі:

      голова комісії – головний інженер  Орищич В.О.;

      заступник голови комісії – головний лісничий  Коваль Р.М.

      секретар комісії – головний економіст Кисіль Л.В.

      члени комісії – головний бухгалтер Мулявка Т.П.

                                 провідний бухгалтер Мартинюк-Лотоцька О.О.

2. Конкурс на виконання послуг проводити по кожному підрозділу окремо.

3. Рішення комісії оформляти протоколом, який підписується всіма членами комісії, які взяли участь в голосуванні.

4. Забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь в конкурсних процедурах, об’єктивний та чесний вибір переможця.

5. Укладання договорів на надання послуг, пов’язаних з лісівництвом без проведення конкурсу не допускати.

6. Затвердити положення про конкурсну комісію.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

   Директор                                                       Синявський Ю.Є.

       

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

 

1.    Реєстраційні документи.

2.    Кількість зареєстрованих працівників та їх кваліфікація.

3.    Наявна матеріально-технічна база (обладнання, механізми, тощо).

4.    Відсутність заборгованості із сплати обов’язкових платежів.

5.    Дозвіл Держгірпромнагляду (Держпраці) України на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію обладнання, машин та механізмів підвищеної небезпеки.

6.    Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ згідно Технічного регламенту.

7.    Обізнаність вимогам нормативно-правових актів у лісовому господарстві та стандарту FSC.

8.     Цінова пропозиція.

 
  Ремонт Пк, розробка сайтів.