Сертифікація лісів

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних стандартів.
Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового господарства забезпечує заготівлю лісової продукції і використання інших корисних властивостей лісу при одночасному збереженні біорізноманіття та продуктивності лісів, природних екологічних процесів.
Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в цілому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ресурси.
Економічно життєздатне використання лісових ресурсів означає, що лісове господарство і лісокористування організовані і управляються таким чином, щоб бути прибутковими, але не за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – Лісовою наглядовою радою (FSC), і є більш відомими як Принципи і Критерії FSC.

Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам  FSC®. 
Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог   внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями    FSC®

Принцип 2. Права і обов’язки власників і користувачів. 
Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обов’язків.

Принцип 3. Права тубільних народів. 
Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення. Для України цей принцип не є актуальний.

Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників. 
Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консультаціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоров’я та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними.

Принцип 5. Раціональне використання лісу. 
Зобов’язує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування. 

Принцип 6. Вплив на довкілля.
Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення;охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону ґрунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель .

Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства.   
Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадськості основних елементів плану.

Принцип 8. Моніторинг та оцінка.  
Вимагає ведення нагляду за: станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів; Вимагає надання  FSC® документації для моніторингу лісопродукції та   громадськості короткого звіту про результати моніторингу.

Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення.  

Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів природоохоронного значення, заходів по збереженню та посилен-ню цих ознак, а також моніторингу таких лісів.

Принцип 10. Лісові плантації.     
Передбачає вирощування плантацій, які покликані доповнювати систему господарювання і знижувати навантаження на лісові екосистеми та забезпечувати ряд соціальних і економічних вигод і сприяти задоволенню потреб у деревині.